Algemene voorwaarden deelnemers

 
Bij iedere overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van Bourgondisch Breda van toepassing. Van deze voorwaarden 
wordt enkel afgeweken als dit schriftelijk is vastgelegd. 

 

ALGEMENE DEELNAME
 •  Bedrijven kunnen deelnemen in drie categorieën: 1) restaurantweek, 2) de culinaire routes, 3) activiteiten en evenementen. 
 •  Standaard deelname bedraagt 150 euro excl. 21% btw. Dit geeft biedt deelnemers de mogelijkheid om deel te nemen aan de bovengenoemde drie activiteiten. 
 •  De kosten worden voor het evenement gefactureerd.
 •  Al u activiteiten in één of meerdere onderdelen worden pas opgenomen en geactiveerd na betaling. 
 •  Na betaling ontvangt u een promotiepakket bestaande uit een driehoeksbord voor aan de gevel, flyers voor op de tafels en algemene digitale banners voor uw social media. 
 •  Het logo van van Bourgondisch Breda wordt ook beschikbaar gesteld voor bedrijven die een eigen ontwerp willen maken. Deze ontwerpen dienen voor akkoord aangeleverd te worden, voordat deze gepubliceerd worden. 

 

RESTAURANTWEEK
 •  Deelnemers van de restaurantweek betalen eenmalige de standaard deelname van 150 euro excl. 21% btw, zoals hierboven vermeld. 
 •  Daarnaast wordt er per gereserveerd couvert €2,50 incl. 21% btw in rekening gebracht. 
 •  Na het evenement worden alle reserveringen/couverts opgeteld en gefactureerd. 
 •  Restaurants zijn zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van een bourgondisch menu. 
 •  Het menu dient aangeleverd te worden via info@bourgondischbreda.nl in een tekstbestand. 
 •  Reserveringen voor het bourgondisch menu mogen alleen gedaan worden via www.bourgondischbreda.nl 
 •  De consument vult via de website of app als zijn gegevens in en ontvangt vanuit BOURGONDISCH BREDA een geautomatiseerde ontvangstbevestiging. Hierin staat duidelijk vermeld dat de reservering pas geldig is na akkoord van de desbetreffende horecazaak. 
 •  Als ondernemer ontvangt ontvangt u een kopie van de reservering via de mail met het verzoek deze te bevestigen. 
 •  Als u de reservering niet kunt of wilt bevestigen dient u Stichting Bourgondisch Breda hiervan op de hoogte te stellen door info@bourgondischbreda.nl in de CC te zetten als u de reservering annuleert bij de desbetreffende consument. Hiermee voorkomt u de onnodige reserveringskosten. 
 •  Als er reserveringen voor een bourgondisch menu binnen komen via de mail of direct in de zaak dient u deze te registreren en door te geven aan Stichting Bourgondisch Breda. 
 •  Er zullen steekproeven uitgevoerd worden om te controleren of hier correctie wijze mee opgegaan wordt. 

 

CULINAIRE ROUTES
 •  Deelnemers zijn vrij om op eigen initiatief een culinaire route aan te dragen via info@bourgondischbreda.nl
 •  Na goedkeuring van de route wordt deze opgenomen op de website en boekbaar gemaakt via het reserveringssysteem van CM.
 •  De route kosteloos gepromoot via de kanalen van Bourgondisch Breda (website en social media). 
 •  De organisator van de route is zelf verantwoordelijk voor het aandragen van de voorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan een datum en tijdstip: kan men de route iedere dag lopen gedurende de Bourgondische Week of enkele op bepaalde dagen en tijdstippen. Maar ook het aantal tickets dat verkocht mag worden ed. 
 •  Er is geen limiet voor het aantal locaties binnen een route. 
 •  Deelnemers bepalen zelf de prijs van een route.
 •  De consument ontvangt na betaling een e-ticket met qr-code. 
 •  Als ondernemer kunt u een gratis app downloaden op uw telefoons of tablets, waarmee deze code gescand kan worden. 
 •  Als een deelnemers langs komt voor de route scant u eerst de qr-code en is direct zichtbaar of deze geldig is. 
 •  Stichting Bourgondisch Breda brengt 1 euro, per locatie, per route in rekening. Bij een route van 3 locaties wordt er dus per verkocht ticket 3 euro incl. 21% btw in rekening gebracht. 
 •  Betalingen komen binnen op de verzamelrekening van CM en worden daarna uitbetaald aan Stichting Bourgondisch Breda. 
 •  Het systeem van CM registreert de verkoop van alle tickets, maar ook de “strippen” (digitale scans) per locatie. 
 •  Na afloop van het evenement wordt op basis van de digitale scans per locatie het overeengekomen bedrag per scan uitbetaald. 
 •  De servicekosten via het boekingssysteem bedragen 1 euro per ticket/product. Deze worden direct aan de consument in rekening gebracht. Als de consument 1 route afrekent van 25 euro komt hier dus 1 euro bij. 

 

ACTIVITEITEN, DEALS, WORKSHOPS & EVENEMENTEN
 •   Deelnemers zijn vrij om op eigen initiatief activiteiten, workshops en evenementen aan te dragen via info@bourgondischbreda.nl
 •   Na goedkeuring worden deze opgenomen op de website en indien van toepassing boekbaar gemaakt via het reserveringssysteem van CM. 
 •   Op boekbare activiteiten is een commissie van 10% van toepassing. Als u bijvoorbeeld een workshop van €25 aanbiedt wordt er achteraf €2,50 incl. 21% in mindering gebracht en krijgt u €22,50 uitbetaald per verkocht ticket. 
 •  De servicekosten via het boekingssysteem bedragen 1 euro per ticket. Deze worden direct aan de consument in rekening gebracht. Als de consument 1 workshop afrekent van 25 euro komt hier dus 1 euro bij.
Handtekening voor akkoord:

 

FACTURATIE 
 •  Facturen worden digitaal verzonden via email.
 •  De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

 

BETALING & VERZUIM
 • Er wordt een betalingstermijn van 14 dagen (na factuurdatum)  gehanteerd.
 • Facturen dienen te worden voldaan via bankoverschrijving. 
 • Twee weken na factuurdatum wordt er een digitale herinnering verstuurd. U heeft nog 2 weken om de factuur te voldoen.
 • Vier weken na factuurdatum ontvangt u een tweede digitale herinnering. U heeft nog 1 week om de factuur te voldoen, anders worden er 25euro administratiekosten in rekening gebracht.
 • Vijf weken na factuurdatum ontvangt u een aanmaning met 25euro administratiekosten. U heeft nog 1 week om de factuur te voldoen, anders wordt deze aan het incassobureau overgedragen: let op, dit brengt extra kosten met zich mee die volledig op u worden verhaald. 

 

RESTITUTIE
 • Als u na toezegging toch af wenst te zien van deelname wordt het standaard deelname bedrag van €150 toch in rekening gebracht. Restitutie is niet mogelijk. 

 

AANSPRAKELIJKHEID
 • Annulering van het evenement: Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het Evenement.
 • Geleverde producten en diensten: De Stichting Bourgondisch Breda is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende restaurants en andere zaken geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van BOURGONDISCH BREDA, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van locaties om een eventuele strippenkaart te accepteren.
 • Vrijwaring: De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een deelnemer mocht lijden door toedoen van derden, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 • Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten door en met de stichting BOURGONDISCH BREDA afgesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien noodzakelijk worden eventuele geschillen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Indien een bepaling uit deze affiliatie voorwaarden in strijd mocht zijn met het Nederlands recht, dan zal deze, onverminderd de strekking van de desbetreffende bepaling, in overeenstemming met het Nederlandse recht worden gewijzigd